Ga naar hoofdinhoud

Termijn van iCobus websitegebruik

Doel van de gebruiksvoorwaarden van de website

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website en uw rechten en aansprakelijkheden onder de wet beïnvloeden. We raden u aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze Site niet gebruiken.

Informatie over ons

iCobus (aangeduid als "iCobus-site") is een website die wordt beheerd door iCobus ("wij", "ons"). iCobus, kantoor in Highlands House, 165 The Broadway, Wimbledon, Londen, SW19 1NE.

Als je vragen hebt over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met cobus@icobus.com.

Als u iCobus wilt instrueren voor het verlenen van wervingsdiensten, zijn onze standaardvoorwaarden van toepassing (kopie beschikbaar op aanvraag).

Gebruik van de iCobus-site

De iCobus-site wordt beheerd om u te helpen bij het begrijpen van de diensten van iCobus en om met ons te communiceren.

De iCobus-site is bedoeld voor persoonlijk gebruik onder voorbehoud van deze Algemene voorwaarden. Door de iCobus-site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

iCobus behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te herzien door een deel van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, op elk moment. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. U dient de iCobus-site niet te gebruiken als u de nieuwe algemene voorwaarden niet wilt accepteren. Wijzigingen in de voorwaarden worden van kracht wanneer kennisgeving van dergelijke wijzigingen wordt geplaatst. Als u de iCobus-site na deze datum blijft gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden.

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Alle inhoud op onze site kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om deze bij te werken. We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

iCobus levert redelijke inspanningen om de juistheid van de op deze site gepubliceerde informatie te verzekeren en te behouden en deze up-to-date te houden. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen, maar als we hiervan op de hoogte worden gesteld, zullen we proberen deze te corrigeren.

Gedrag van websitegebruikers

Gebruikers van deze website mogen niet:

  • De beveiliging van de site verstoren of verstoren of anderszins misbruik maken van een dienst die op de site of de gekoppelde website wordt aangeboden.
  • Het genot van de site door andere gebruikers verstoren, verstoren of misbruiken.
  • Verkrijg ongeautoriseerde toegang tot elk deel van de site dat niet toegankelijk is voor het publiek.

Virussen

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij is van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze Site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze Site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze site. U mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk wordt uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Beschikbaarheid van de iCobus-site

iCobus kan niet garanderen dat de dienst foutloos is. Als er een storing optreedt in de service, meld dit dan aan: cobus@icobus.com. Als we op de hoogte worden gesteld van onnauwkeurigheden in het materiaal op de iCobus-site of van een fout, zullen we proberen de onnauwkeurigheden of fouten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

De toegang tot de iCobus-site kan af en toe worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen ons best doen om de service zo snel mogelijk te herstellen.

Links

De website kan links naar andere sites bevatten. Hoewel uiterste zorg wordt betracht bij het verstrekken van links naar sites die onze hoge normen delen, is iCobus niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging, beschikbaarheid en privacypraktijken die door dergelijke gelinkte sites worden gebruikt.

De gelinkte pagina's zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van onze websitegebruikers en vormen geen goedkeuring van hun diensten of praktijken.

Voor links van andere websites naar onze startpagina is geen voorafgaande toestemming van ons vereist, maar deeplinken naar een andere pagina van onze site mag niet worden ondernomen zonder voorafgaande toestemming van ons.

Werkgevers

iCobus geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot een van de volgende zaken:

  • Het bestaan ​​of de beschikbaarheid van een afspraak geadverteerd op de iCobus-site;
  • Dat elke werkgever of klant om uw cv zal vragen, u zal vragen u te interviewen of u aan te werven;
  • Dat een werkgever of klant uw informatie of gegevens die aan die werkgever of klant zijn verstrekt, vertrouwelijk zal behandelen; of
  • De definitieve voorwaarden en duur van elke afspraak verkregen via de iCobus-site.

Vrijwaring door gebruikers

Gebruikers van deze website stemmen ermee in de website-exploitanten, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en zakenpartners schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim, eis, schade of kosten die door een derde partij worden gesteld met betrekking tot het gebruik van een bezoeker van deze website of schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Beperking van verplichtingen

De exploitanten van deze website zijn niet aansprakelijk jegens gebruikers of derden voor welke schade dan ook, direct, indirect, incidenteel of gevolgschade die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik van deze website door een bezoeker.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze Site of enige inhoud erop, expliciet of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • Gebruik van, of onvermogen om onze Site te gebruiken; of
  • Gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze site wordt weergegeven. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die op onze site zijn gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie of enige indirecte of gevolgschade of verlies. Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van de exploitanten van deze website en anderen. De eigenaren van de merken op deze site behouden alle rechten in en op de merken. Niets geeft gebruikers het recht om een ​​van de merken te gebruiken, te reproduceren of weer te geven.

copyright melding

De websitebeheerder, gelieerde ondernemingen en zakelijke partners behouden elk het auteursrecht op alle inhoud die zij aan de site verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, tekst, software, tekeningen, grafische afbeeldingen en andere bestanden.

Geen van deze mag geheel of gedeeltelijk opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedownload, weergegeven, gedistribueerd, gepost, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd en hergebruikt voor welk commercieel doel dan ook.

Alle paginakoppen, knoppictogrammen, collectiemateriaal, aangepaste afbeeldingen en alle andere soorten afbeeldingen die op deze site worden gebruikt, mogen niet worden gekopieerd of geïmiteerd zonder toestemming van de juiste eigenaar.

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze Site voor persoonlijk gebruik. U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Privacybeleid

Het privacybeleid van iCobus, opgenomen door deze referentie, beschrijft de informatie die wordt verzameld wanneer u deze site bezoekt en hoe dergelijke informatie wordt gebruikt. Alstublieft raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie hierover.

Gelijke kansen & diversiteit

We kunnen informatie over u vrijgeven aan regelgevende of wetshandhavingsinstanties, indien dit wettelijk verplicht is. We kunnen de informatie die we over u hebben verzameld op anonieme basis gebruiken voor monitoringdoeleinden met betrekking tot ons gelijkekansenbeleid. We behouden ons ook het recht voor om de informatie die we over u hebben verzameld, bekend te maken aan onze professionele adviseurs en aan andere personen in het geval dat we enig aspect van onze werking of diensten van wervingsbureaus uitbesteden. Deze derden zullen handelen onder vergelijkbare geheimhoudingsverplichtingen als iCobus.

Disclaimer

iCobus heeft zijn uiterste best gedaan om de meest nauwkeurige en betrouwbare informatie te verkrijgen die beschikbaar is en garandeert niet de juistheid of volledigheid van enige informatie op of toegankelijk via deze website. Als iCobus op de hoogte wordt gesteld van onjuistheden in het materiaal op de iCobus-site, zullen we proberen de onjuistheden zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

Als we deze algemene voorwaarden schenden, zijn we alleen verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt voor zover ze een voorzienbaar gevolg zijn voor ons beiden. Onze aansprakelijkheid omvat in geen geval bedrijfsschade zoals verloren gegevens, gederfde winst of bedrijfsonderbreking.

Deze Algemene voorwaarden zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of beïnvloeden als iets wat we uit nalatigheid doen de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt.

Website koppelen

U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat.

U mag geen link naar onze Site maken op een website die niet uw eigendom is. Onze site mag niet worden geframed op een andere site, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Als u andere inhoud op onze site wilt gebruiken dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met: cobus@icobus.com.

Derden Links

Waar onze Site koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen. We garanderen, keuren of onderschrijven de informatie of het product dat beschikbaar is op die sites niet, en een link duidt niet op een verband tussen de gelinkte site en de exploitant van deze site.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. De rechtbanken van Engeland en Wales zijn exclusief bevoegd om geschillen op te lossen die voortvloeien uit transacties en communicatie die voortkomen uit het gebruik van deze website.

Diversen

Uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden overgedragen aan een andere persoon. iCobus kan onze rechten onder deze Algemene Voorwaarden overdragen aan andere toekomstige zaken die we zouden kunnen vormen waarvan we redelijkerwijs denken dat uw rechten niet worden aangetast.

Als u deze Algemene voorwaarden schendt en wij er op dat moment niet naar handelen, heeft iCobus nog steeds het recht om op een later tijdstip gebruik te maken van haar rechten en rechtsmiddelen of als u verdere schendingen van de Algemene voorwaarden begaat.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schending van deze Algemene voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle.

De iCobus-site is eigendom van en wordt beheerd door iCobus.

Contact

Neem contact op als u vragen heeft cobus@icobus.com.